Fondovi Europske unije - najvažniji projekti u 2017. godini

U lipnju 2017. je izbjegnuta suspenzija 2 milijarde kuna iz EU fondova namijenjena za zdravstvo, koje je prijetila od 2015., i to kao rezultat uspješnog ispunjenja svih EX-ANTE UVJETA, u suradnji sa stručnim službama Europske komisije i nakon intenzivnih pregovora i rada na Akcijskom planu za nesmetano korištenje ESI fondova.
U sustavu zdravstva u 2017. godini ugovorena je 1 milijarda i 200 milijuna kuna infrastrukturnih projekata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020. U 2018. godini će uslijediti provedba većine projektnih aktivnosti županija (infrastrukturni radovi  i opremanje domova zdravlja te opremanje ordinacija koncesionara na području 18 županija) i bolnica (projekti dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija, projekti objedinjenih hitnih bolničkih prijema (OHBP-ova) i projekti ranjivih skupina). Na taj način će se vidjeti stvarni učinci ulaganja sredstava iz EU fondova na terenu, kroz bolju dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj razini, kroz smanjeno upućivanje u bolnice, te kroz kvalitetniji pristup zdravstvenoj zaštiti na sekundarnoj i tercijarnoj razini.
U okviru Europskog socijalnog fonda, nastavlja se uspješna provedba dvaju projekata izravne dodjele ukupne vrijednosti 60 milijuna HRK  (korisnici: Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatska liječnička komora). Također, očekuje se sklapanje ugovora za djelatnost hitne medicine (Hrvatski zavod za hitnu medicinu) u iznosu od cca 10 milijuna HRK), a predviđeno je sklapanje ugovora za projekte specijalističkog usavršavanja doktora medicine ukupne vrijednosti u okviru natječaja od 187 milijuna HRK. Pripremljena je dokumentacija za širok spektra dionika (institucije, udruge, zavodi) i prijavu njihovih projekata iz domene promocije zdravlja i prevencije bolesti (vrijednost 27 milijuna HRK).
Postoji izniman iskaz interesa dionika u sustavu zdravstva (komore, zavodi, medicinski fakulteti) za prijedlozima projekata kontinuiranog stručnog usavršavanjem zdravstvenih djelatnika, očekuju se novo ugovaranje u nadolazećem razdoblju i prijedlog za povećanjem financijske alokacije, čime bi se vidjeli značajni pomaci sustavnog i kontinuiranog usavršavanja zdravstvenih djelatnika u sektor zdravstva.
Nastavlja se provedba projekata iz Prijedložnog instrumenta, koji služe načelno kao strateška podloga za projekte iz ESI fondova te je pripremljena dokumentacija za javni natječaj za financiranje projekata u području pružanja zdravstvene skrbi tražiteljima međunarodne zaštite. 
Nadalje, kao osnova za ugovaranje projekata bolnica „Stručno povjerenstvo za ocjenu usklađenosti EU projekata sa strateškim okvirom u području zdravstva“ (pri Ministarstvu zdravstva) je izdalo ukupno 26 suglasnosti za projekte dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija odnosno 4 suglasnosti za projekte OHBP-ova. Temeljem navedenih suglasnosti, bolnice su prijavile projektne prijedloge i uspješno tijekom 2018. i početkom 2018. ugovorena 23 projekta dnevnih bolnica i/ili dnevnih kirurgija i 4 projekta OHBP-ova.
Tijekom 2017. godine provode se 2 ugovorena projekta za posebno ranjive skupine (Vrapče i Novi Marof) te je raspisan poziv i za ranjive skupine - djecu i pacijente sa teškim spinalnim oštećenjima (Klinika za dječje bolesti Zagreb i SB varaždinske Toplice).
Ministarstvo zdravstva, kao sektorski nadležno tijelo, uspješno je ispunilo i fizičke (indikatori) i financijske pokazatelje (stopa ugovaranja), pa i premašilo iznos ukupne financijske alokacije koja je namijenjena sustavu zdravstva u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (u domeni dnevnih bolnice i dnevnih kirurgija, kao i za nabavu visoko-sofisticirane opreme za bolnice u RH).
Dana 4 kolovozu 2017. Ministarstvo zdravstva objavilo je Poziv u iznosu od 187 milijuna kuna, upućen prema unaprijed određenim domovima zdravlja i županijskim zavodima za hitnu medicinu, a namijenjen za financiranje iz EU fondova specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Prvi EU ugovori za cca. 82 specijalizanta potpisani su  16.2. 2018. godine.