Sanitarna inspekcija

Sanitarna inspekcija u sklopu Uprave za sanitarnu inspekciju:

  • obavlja inspekcijske, upravne i druge poslove vezane za nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u području sanitarnog nadzora koji se odnose na zaštitu pučanstva od neionizirajućih zračenja,
  • primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima na zdravstvenu ispravnost hrane u okviru nadležnosti i predmeta opće uporabe te na proizvodnju, promet, uporabu i zbrinjavanje kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi;
  • inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru, nad uvozom hrane i predmeta opće uporabe, kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti;
  • sanitarni nadzor nad uvozom, prijevozom i provozom preko teritorija Republike Hrvatske kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih štetnih tvari po zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad osobama i njihovim stvarima pri prelasku državne granice u svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.