Zdravstveni turizam

Hrvatska ima bogatu tradiciju zdravstvenog turizma od rimskog doba zbog mnogobrojnih prirodnih ljekovitih činitelja koji predstavljaju veliki nacionalni kapital i potencijal za daljnji razvoj zdravstvenog turizma i njegovih oblika – medicinski, lječilišni i wellness turizam.  Prirodni ljekoviti činitelji redovito se koriste pod liječničkim (medicinskim) nadzorom u svrhu očuvanja i unapređenja zdravlja u zdravstvenome turizmu, kao i u prevenciji, liječenju, produženom liječenju i rehabilitaciji različitih bolesti (sustava za kretanje, središnjeg i perifernog živčanog sustava, srčano-krvožilnog, probavnog, ginekološkog, mokraćnog sustava i kože) u zdravstvenom, lječilišnom i medicinskom turizmu ali i u odmoru, rekreaciji i sportu.  Glavne nositelje zdravstvenog turizma možemo pozicionirati u turističkim destinacijama koje su zbog svojih prirodnih pogodnosti (klimatskih, morskih, ljekovita blata, naftalana, topličkih - izvorišta termomineralnih voda) orijentirane na razvoj zdravstvenog turizma su specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta. U cilju podizanja kvalitete ponude zdravstvenog turizma na povoljniju konkurentsku poziciju, i to kroz cijelu godinu, nužna su ulaganja u kapitalne projekte specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta, specifičnu edukaciju zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja, sustavnu promociju, akreditaciju i certifikaciju usluga. Zavod za zdravstvene usluge u turizmu ustrojstvena je jedinica Ministarstva zdravstva koja u suradnji s nositeljima zdravstvenog turizma u javnom i privatnom sektoru sustavno radi na razvoju zdravstvenog turizma u Hrvatskoj.
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu s 1. siječnja 2019. godine regulirano je područje zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam jest pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu. Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu pružati zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu samo izvan kapaciteta ugovorenih sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Pravilnik o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje (NN 79/2019) stupio je na snagu 31. kolovoza 2019.
 
 


 

 
ODLUKA o odabiru Prijava Prihvatljivih Prijavitelja - Javni poziv 2019. (KLASA: 500-01/19-01/20, URBROJ: 534-05/3-19-40, 21 lipanj. 2019.)

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA  za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ortopediju, Lječilištima i Trgovačkim društvima, registriranim u Republici Hrvatskoj za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu
 
Dokumenti Javnog Poziva: