Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

Pomoćnik ministra
Gordan Žanić, dipl. oec.
Kontakt: tel: 01 4607 514, hanna.glamocak@miz.hr  

SEKTOR ZA FINANCIJSKE POSLOVE
 
Načelnik sektora
-
 
SLUŽBA ZA DRŽAVNI PRORAČUN, ANALIZU I DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
 
Voditelj službe
Rozika Gudelj Šošić, dipl. oec.
Kontakt:  tel: 01 4607 656, fax: 01 4607 692 , rozika.gudeljsosic@miz.hr
 
SLUŽBA ZA IZVRŠENJE DRŽAVNOG PRORAČUNA, FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE, SUSTAV KVALITETE, RAČUNOVODSTVO I KNJIGOVODSTVO
 
Voditelj službe
-

SEKTOR ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE I MEĐUNARODNE PROJEKTE
 
Načelnik sektora
Domagoj Trupeljak, dipl. iur.
Kontakt:  tel: 01 4607 544, domagoj.trupeljak@miz.hr
 
SLUŽBA ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH ZAJMOVA I STRUKTURNIH REFORMI
 
Voditelj službe
Slavica Polimac, dipl. oec.
Kontakt:  tel: 01 4698 308 fax: 01 4607 653, slavica.polimac@miz.hr
 
ODJEL ZA PROVEDBU MEĐUNARODNIH ZAJMOVA
Voditeljica Odjela
Anita Drnetić, dipl. oec.
Kontakt:  tel: 01 4607-591, fax: 01 4607-574, anita.drnetic@miz.hr
 
ODJEL ZA PROVEDBU STRUKTURNIH REFORMI
Voditeljica Odjela
Antonija Margeta, dipl. iur. 
Kontakt: tel: 01 4698-392, antonija.margeta@miz.hr
 
SLUŽBA ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
 
Voditelj službe
Marica Misir Dragojević, dipl. iur.
Kontakt:  tel: 01 4596 153, fax: 01 4607 691, marica.misirdragojevic@miz.hr
  
ODJEL ZA PROGRAMIRANJE, KOORDINACIJU I VREDNOVANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
-
 
ODJEL ZA PRIPREMU, ODABIR, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE
Nikolina Smoljan, dipl. oec.
Kontakt: tel: 01 4596-150, fax: 01 4698-457, Nikolina.Smoljan@miz.hr

 
SEKTOR ZA JAVNU NABAVU
 
Načelnik sektora
Saša Miroslavić, mag. oec.
Kontakt:  tel: 01 4596 120, fax: 01 4607 574, sasa.miroslavic@miz.hr
 
 
SLUŽBA ZA PLANIRANJE I PRIPREMU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

 Voditelj službe
Nina Zalukar, struč. spec.oec.
Kontakt:  tel: 01 4698 338, fax: 01 4607 574, nina.zalukar@miz.hr

 
SLUŽBA ZA PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
 
Voditelj službe
Željko Miličević, dipl. oec.
Kontakt:  tel: 01 4596 129, fax: 01 4607 691, zeljko.milicevic@miz.hr