Pravna regulativa i upute za registraciju

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18, 147/20) propisano je da je zdravstveni turizam pružanje zdravstvenih usluga-dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_100_1929.html.

Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Navedene pravne i fizičke osobe mogu pružati i usluge u turizmu sukladno propisima kojima se uređuje pružanje usluga u turizmu te obavljati ugostiteljsku djelatnost sukladno propisima kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni radnici mogu pružati zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu samo izvan kapaciteta ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Pravilnikom o pojedinim oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje („Narodne novine“ broj 79/2019) utvrđeni su oblici zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardi i normativi za njihovo obavljanje - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_79_1667.html.

U nastavku možete pronaći upute kako se registrirati za pružanje usluga u zdravstvenom turizmu: