Priprema i provedba postupaka zajedničke nabave

U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026., a vezano uz reformu C5.1. R4 Osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava, Ministarstvo zdravstva je postavilo za cilj sklapanje Okvirnih sporazuma za 85% nabavnih kategorija koje čine 80% ukupne bolničke potrošnje i uspostavljen kontinuitet u provedbi bez praznih razdoblja od isteka važećih do sklapanja novih okvirnih sporazuma za iste kategorije.
 
U svrhu postizanja navedenog cilja i održivosti istog provode se sljedeće aktivnosti:
I. Ministar zdravstva odlukom određuje nabavne kategorije i određuje zajedničke naručitelje/središnja tijela koja provode zajedničku javnu nabavu.
II. Između svih uključenih dionika sklapaju se sporazumi o zajedničkoj provedbi kojima se utvrđuju međusobna ovlaštenja i dužnosti sporazumnih strana.
III. Osnivaju se Stručna povjerenstva za javnu nabavu koja pripremaju i provode postupke zajedničke nabave.
IV. Pripremaju se i provode postupci zajedničke nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi što obuhvaća različite aktivnosti (provedba analize tržišta, izrada dokumentacije o nabavi s troškovnicima/tehničkim specifikacijama, objava postupaka nabave, zaprimanje, pregled i ocjena ponuda te u konačnici sklapanje okvirnih sporazuma temeljem kojih zdravstvene ustanove/korisnici sklapaju pojedinačne ugovore i izdaju narudžbenice).
 
Ministarstvo zdravstva će na ovome mjestu objavljivati informacije o pripremi i provedbi svakog pojedinog postupka zajedničke nabave, uključujući obavijesti o analizi tržišta, zapisnike/izvješća o održanim tehničkim konzultacijama, preslike sporazuma o zajedničkoj provedbi, odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva, okvirnih sporazuma i dokumentacije o nabavi s troškovnicima/tehničkim specifikacijama.