Održan sastanak zainteresiranih dionika zdravstvenog turizma na temu izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o oblicima zdravstvenih usluga

  • Slika /2018 Vijesti/naslovna.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pomoćnik ministra dr. sc. Mate Car održao je sastanak sa svim zainteresiranim dionicima na temu izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje.


U petak, 8. veljače 2019., u Ministarstvu zdravstva održan je sastanak zainteresiranih dionika zdravstvenog turizma na temu izrade Nacrta prijedloga Pravilnika o oblicima zdravstvenih usluga  koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje. Na sastanku je dr. Mate Car predstavio članove Radne skupine u čijoj nadležnosti je  priprema nacrtne verzije navedenog Pravilnika. Predsjednik radne skupine, g. Marcel Medak ukratko je predstavio radnu verziju teksta Pravilnika na kojeg su se svojim prijedlozima i mišljenjima očitovali pojedini dionici sastanka.
 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019., u članku 39., stavak 2. propisuje da pojedine oblike zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standarde i normative za njihovo obavljanje, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za turizam, pravilnikom propisuje ministar.
 
Pravilnikom će se detaljno definirati oblici zdravstvenih usluga: medicinske usluge, lječilišne usluge i usluge medicinskog wellnessa prema smjernicama koje će biti sastavni dio Pravilnika.
 
U postupku donošenja Pravilnika provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
 

Stranica