Česta pitanja 2014. g

«Najčešća pitanja i odgovori»

 

 vezano za raspisane natječaje Ministarstva zdravlja za dodjelu financijskih potpora udrugama u 2014. godini

RednibrojPitanjeOdgovor
1.U natječaju za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja za 2014. g. u formalnim uvjetima natječaja stoji da se na natječaj ne mogu prijaviti strukovne udruge. Kako definirate strukovne udruge?Ukoliko je udruga osnovana s ciljem promocije i unapređenja određene struke te podrške profesionalnim interesima tada se govori o strukovnoj udruzi. Iz Statuta udruge vidljivi su ciljevi i djelatnosti udruge.
2.Smatraju li se plaće zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo, koji je ujedno i partner na projektu, oblikom sufinanciranja projekta?Plaća zaposlenika Zavoda za javno zdravstvo koji su izvoditelji aktivnosti, a koje im isplaćuje Zavod ne smatraju se  oblikom sufinanciranja  projekta.
3. Da li se Zaklade koje rade na opće dobro zajednice mogu prijaviti na Natječaj?Na natječaj se mogu prijaviti isključivo Udruge (registrirane prema Zakonu o udrugama „Narodne novine“ broj: 88/01, 11/02) koje djeluju na području Republike Hrvatske i koje zadovoljavaju opće uvjete natječaja.Sukladno Uputama za prijavitelje točka 2.1.1.  Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu?, udruga mora biti upisana u Registar udruga te aktivno i kontinuirano djelovati u jednom od prioritetnih područja najmanje jednu (1) godinu, od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.
4. Proučavajući  Obrazac proračuna nismo našli rubriku koja se odnosi na troškoveprovedbe projekta ( izrada plakata, brošura, organizacija seminara..) pa molimo odgovor gdje se takvi troškovi mogu uvrstiti.Troškove provedbe projekta potrebno je specificirati  u Obrascu proračuna u stavci 3. Troškovi komunikacije i ostali troškovi, usluge.
5.Da li se u Obrascu 3 Izjave o partnerstvu svi partneri, njihovi potpisi i službeni pečati upisuju u ponuđenu tablicu ili je za svakog partnera potrebno napraviti zasebnu Izjavu?U Obrazac 3 Izjave o partnerstvu upisuju se svi partneri na prijavljenom projektu.
6.Molimo odgovor gdje se mogu pronaći obavezni obrasci za prijavu projekta na natječaje (A1-A9)?Sva propisana natječajna dokumentacija kao i obavezni obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Ministarstva zdravlja www.zdravlje.hr pod naslovom Natječaji za udruge  2014.
7.Da li se na natječaj mogu prijaviti udruge koje u trenutku prijave na natječajnemaju zaposlenih?Mogu se prijaviti. Ali udruge koje na provedbi projekata namjeravaju zaposliti mlade nezaposlene osobe (do 30 godina) odgovarajuće struke i/ili volonterskog iskustva u određenom području ostvaruju prednost u financiranju.
8.Da li su troškovi organizacije radionica Prihvatljiv trošak? Odnosno da li je faktura koju ćemo dobiti odOrganizatora, a uključuje organizaciju, angažman predavača, razna mjerenjaza detekciju stanja organizma, priprema zdravih obroka i sl. prihvatljiv dokumentza pravdanje troškova?Ukoliko se u okviru projektnih aktivnosti namjeravaju organizirati radionice trošak istih može se prihvatiti. Ocjena o prihvatljivosti tih troškova je na Stručnoj radnoj skupini za procjenu projekata.
9.Da li se za uslugu supervizije,  evaluacije te izvještavanje može angažirati udruga koja senije s područja zdravstva ali ima iskustva u provođenju projekata financiranihiz sredstava EU i nacionalnih izvora?Za provedbu usluga supervizije i evaluacije projektnih aktivnosti potrebno je određeno iskustvo, znanje i sposobnosti osobe /institucije koja će vršiti isto te poznavanje prioritetnih područja natječaja.