Arhiva

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 5. viši stručni savjetnik u Odjelu za međunarodnu suradnju, Služba za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol na testiranje dana 30. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni i drugi izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Narodne novine“, broj 28/96)
 2. http://www.who.int
 3. http://www.euro.who.int/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 8. viši stručni savjetnik u Samostalnom odjelu za odnose s javnošću na testiranje dana 29. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o medijima („Narodne novine“, broj 59/04, 84/11 i 81/13)
 2. Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“, 153/09, 84/11,94/13 i 136/13)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
 4. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske  („Narodne novine“, broj 83/14)
 5. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“, broj 83/14)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 7. viši unutarnji revizor u Odjelu za reviziju provođenja službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i sigurnosti hrane, Samostalna služba za unutarnju reviziju na testiranje dana 18. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni i drugi izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 2. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06)
 3. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“, broj 96/13)
 4. Priručnik za unutarnje revizore, verzija 4.0 http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Prirucnik%20za%20unutarnje%20revizore%20v.4.0.30-11-2010.pdf
 5. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/08)


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 6. viši informatički referent u Samostalnoj službi za informatičke tehnologije na testiranje dana 17. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“, broj150/05)
 2. Zakon o elektroničkom potpisu („Narodne novine“, broj 10/02, 80/08 i 30/14)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)


_______________________________________________________________________________

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 4. stručni suradnik u Odjelu za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za Europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje dana 16. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni i drugi izvori za posebni dio ispita:

1. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. (http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/nacionalne_strategije/nacionalna_strategija_zdravstva - skraćena inačica)

2. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 92/14)

3. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine“, broj 107/14 i 23/15)

4. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“, broj 143/14)

5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 149/14)

6. Web stranice:

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi

http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

http://www.safu.hr/hr/ipa-i-prijelazni-instrument/prijelazni-instrument

http://www.safu.hr/hr/twinning

_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 3. stručni savjetnik u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za Europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje dana 16. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni i drugi izvori za posebni dio ispita:

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014—2020. („Narodne novine“, broj 92/14)

2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine“, broj 107/14 i 23/15)

3. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“, broj 143/14)

4. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“, broj 149/14)

5. Web stranice:

http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi

http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/nacionalne_strategije

________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši stručni referent u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 15. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 80/13 i 137/13)

2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti  („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)

________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 27. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 15. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 07/09)


_______________________________________________________________________________

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme

_______________________________________________________________________________ 

Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme

_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 20. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši državni sanitarni inspektor u Odjelu za kemikalije i biocidne pripravke, Služba državne sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 08. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)
 2. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 3. Uredba (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija.
 4. Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006.
 5. Uredba (EZ) br.528/2012 Europskog Parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. godine o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 20. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. viši sanitarni inspektor u Odjelu za Grad Zagreb, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 08. lipnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08, 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09)
 3. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 4. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“ br. 39/13, 47/14)
 5. Zakon o GMO-u („Narodne novine“ broj.70/05, 137/09, 28/13 i 47/14)
 6. Zakon o hrani („Narodne novine“ broj 81/13, 14/14 i 30/15)
 7. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani , hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ broj 81/13 i 14/14)


________________________________________________________________________________

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme

________________________________________________________________________________

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme 6+2

________________________________________________________________________________

Javni natječaj za prijem službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 16. stručni suradnik u Odjelu za financijsko upravljanje i kontrole, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove na testiranje dana 29. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 139/10, 19/14)
 2. Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15)
 3. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)
 4. Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 141/06)
 5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, br. 3/15)
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 11. svibnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši upravni savjetnik u Službi za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici na testiranje dana 27. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori:

 1. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14)
 3. Zakon o ljekarništvu („Narodne novine“ br. 121/03, 35/08, 117/08)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 11. stručni suradnik u Službi za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu na testiranje dana 28. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine“, br. 79/06, 124/11)
 2. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji  („Narodne novine“, br. 86/12)
 3. Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, br. 144/12)
 4. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine“, br.  144/12)
 5. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, br. 80/13 i 137/13)


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 10. stručni savjetnik u Službi za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu na testiranje dana 28. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine“, br. 79/06, 124/11)
 2. Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji  („Narodne novine“, br. 86/12)
 3. Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“, br. 144/12)
 4. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine“, br.  144/12)
 5. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, br. 80/13 i 137/13)


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 9. viši stručni referent u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu na testiranje dana 27. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Izvori za posebni dio ispita:

1. Prezentacija Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma, 8.12.2014

http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizmu/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma

2. Katalog projekata zdravstvenog turizma, veljača, 2015. godina 

http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizmu/katalog_projekata_zdravstvenog_turizma

3. Strukturni fondovi Europske unije http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi 

4. Financial Management Toolkit for recipients of EU funds for external actions -  Module 8 - Financial reporting, str. 1 - 1 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/module8_en_0.pdf

5. Autorizirani materijali Računovodstvo: 3. KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE, Katedra za računovodstvo, Prof. dr. sc. Boris Tušek http://www.efzg.unizg.hr/default.aspx?id=11441

6. Ministarstvo gospodarstva Uprava za sustav javne nabave SMJERNICE br. 1 KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE verzija 1.0 Datum izdavanja: travanj 2013. godine http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/Smjernice/Smjernice_01-ENP.pdf

7. Stanko Geić, Jakša Geić, Antonela Čmrlec: ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM DRUŠTVU; 323 Informatol. 43, 2010., 4, str. 322-323 http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=95948

_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 8. stručni savjetnik u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu na testiranje dana 27. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Izvori za posebni dio ispita:

 1. Prezentacija Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma, 8.12.2014 http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizmu/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma
 2. Katalog projekata zdravstvenog turizma, veljača, 2015. godina. http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizmu/katalog_projekata_zdravstvenog_turizma
 3. Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, str. 1-8, Izdavač: Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. Materijal pripremila: Lidija Pavić-Rogošić; 2012. http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20matrice.pdf
 4. Energija u Hrvatskoj 2013, godišnji energetski pregled, str. 213 - 214, Ministarstvo gospodarstva http://www.mingo.hr/public/energetika/EnergijauRH2013.pdf
 5. Planiranje graditeljskih investicija; 6. Investicijska studija - metode financijske analize, Prezentacija iz Skripte – zapisi s predavanja 2012-12., Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu 2014,  http://gradst.unist.hr/Ustrojfakulteta/Katedre/Organizacijaiekonomikagra%C4%91enja/Diplomskistudijarhitekture/Planiranjegraditeljskihinvesticija/tabid/1039/Default.aspx
 6. Priručnik 1: Diskontiranje i diskontna stopa kod projekata JPP-a, Poglavlje 4. METODA DISKONTIRANJA; Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva Republika Hrvatska Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. http://www.ajpp.hr/naslovnica/publikacije.aspx
 7. Strukturni fondovi Europske unije http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
 8. Ministarstvo gospodarstva Uprava za sustav javne nabave SMJERNICE br. 1 KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE verzija 1.0 Datum izdavanja: travanj 2013. godine http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/Smjernice/Smjernice_01-ENP.pdf


_________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 7. viši stručni savjetnik u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu na testiranje dana 27. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Izvori za posebni dio ispita:

 1. Prezentacija Akcijskog plana razvoja zdravstvenog turizma, 8.12.2014 http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizmu/akcijski_plan_razvoja_zdravstvenog_turizma
 2. Katalog projekata zdravstvenog turizma, veljača, 2015. godina. http://www.zdravlje.hr/ministarstvo/djelokrug/zavod_za_zdravstvene_usluge_u_turizmu/katalog_projekata_zdravstvenog_turizma
 3. Upravljanje projektnim ciklusom i pristup logičke matrice, str. 1-8, Izdavač: Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. Materijal pripremila: Lidija Pavić-Rogošić; 2012. http://www.odraz.hr/media/135542/upravljanje%20projektnim%20ciklusom%20i%20pristup%20logicke%20matrice.pdf
 4. Energija u Hrvatskoj 2013, godišnji energetski pregled, str. 213 - 214, Ministarstvo gospodarstva http://www.mingo.hr/public/energetika/EnergijauRH2013.pdf
 5. Planiranje graditeljskih investicija; 6. Investicijska studija - metode financijske analize, Prezentacija iz Skripte – zapisi s predavanja 2012-12., Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu 2014, http://gradst.unist.hr/Ustrojfakulteta/Katedre/Organizacijaiekonomikagra%C4%91enja/Diplomskistudijarhitekture/Planiranjegraditeljskihinvesticija/tabid/1039/Default.aspx
 6. Priručnik 1: Diskontiranje i diskontna stopa kod projekata JPP-a, Poglavlje 4.METODA DISKONTIRANJA; Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva Republika Hrvatska Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. http://www.ajpp.hr/naslovnica/publikacije.aspx
 7. Strukturni fondovi Europske unije http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
 8. Ministarstvo gospodarstva Uprava za sustav javne nabave SMJERNICE br. 1 KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE verzija 1.0 Datum izdavanja: travanj 2013. godine http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/Smjernice/Smjernice_01-ENP.pdf


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 20. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Rovinj, Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 26. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13)
 4. Zakon o hrani (NN br. 81/13)
 5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN br. 81/13)
 6. Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13)


________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 17. viši stručni savjetnik u Odjelu za provedbu postupaka javne nabave, Služba za javnu nabavu, Samostalni sektor za europske fondove, međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje dana 26. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
 2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“, broj 10/12)
 3. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“, broj 10/12)


________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 15. stručni referent u Službi za zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 26. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13 i 137/13)
 3. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 85/06, 150/08 i 71/10)


_______________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 14. stručni suradnik u Odjelu za Grad Zagreb, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 25. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)
 2. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“, br. 113/08, 88/10)
 3. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, br. 07/09)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 6. viši farmaceutski inspektor u Službi farmaceutske inspekcije, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove na testiranje dana 21. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o lijekovima („Narodne novine“, broj 76/13 i 90/14)
 2. Zakon o medicinskim proizvodima („Narodne novine“, broj 76/13)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 5. viši upravni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove na testiranje dana 21. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti  (“Narodne novine”, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13 i 137/13)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, broj 47/09)
 4. Zakon o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 4. viši stručni referent u Službi za organizaciju stacionarne zdravstvene zaštite, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove na testiranje dana 21. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti  (“Narodne novine”, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 80/13 i 137/13)
 3. Zakon o doborovoljnom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine”, broj 85/06, 150/08 i 71/10)


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 3. stručni suradnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici na testiranje dana 22. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o lijekovima ("Narodne novine", broj 76/13 i 90/14)


_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 12. viši državni sanitarni inspektor u Odjelu za predmete opće uporabe i zaštitu od buke, Služba državne sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 20. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine“, br. 39/13, 47/14)
 2. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/09, 55/13, 153/13 )
 3. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („Narodne novine“, br. 125/08, 55/09, 119/09, 94/13)
 4. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom („Narodne novine“, br. 25/13, 41/14)
 5. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 30.3.2004. godine o deterdžentima („Narodne novine“, br. 34/12 i 25/13)
 6. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30.11.2009. godine o kozmetičkim proizvodima („Narodne novine“, br. 18/13)
 7. Pravilnik o sigurnosti igračaka („Narodne novine“, br. 83/14 i 38/15)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. stručni suradnik u Službi za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici na testiranje dana 19. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 3. Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine" broj 121/03, 142/06, 35/08 i 117/08)


________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši stručni savjetnik u Službi za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici na testiranje dana 18. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 80/13, 82/13, 159/13 i 154/14)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 80/13 i 137/13)


Ostali izvori za posebni dio ispita:

-          http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/nacionalne_strategije

_______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 22. travnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 13. viši stručni savjetnik u Odjelu za hranu i financiranje službenih kontrola hrane, Služba državne sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za unaprjeđenje zdravlja na testiranje dana 18. svibnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15)
 2. Zakon o doprinosima („Narodne novine“, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
 3. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, br. 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14)
 5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“, br. 3/15)


________________________________________________________________________________

Oglas za prijam službenika na određeno vrijeme
Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

_______________________________________________________________________________

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme

________________________________________________________________________________

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme

________________________________________________________________________________

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme

________________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 23. veljače 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. voditelj Službe za fondove Europske unije, Samostani sektor za europske fondove i međunarodne projekte na testiranje dana 31. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014—2020. („Narodne novine“ broj 92/14)
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine“ broj 107/14)
 3. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14 i 23/15)
 4. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“ broj 149/14)
 5. Web stranice:


-          http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi

-          http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 23. veljače 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. stručni suradnik u Odjelu za programiranje i koordinaciju projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostani sektor za europske fondove i međunarodne projekte na testiranje dana 31. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. („Narodne novine“ broj 92/14)
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine“ broj 107/14)
 3. Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ broj 107/14 i 23/15)
 4. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka („Narodne novine“ broj 143/14)
 5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda („Narodne novine“ broj 149/14)
 6. Web stranice:


-          http://www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi

-          http://www.strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 17. veljače 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 7. stručni suradnik u Odjelu za financijsko upravljanje i kontrole, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu na testiranje dana 20. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori:

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 2. Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)
 3. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14)
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14)
 5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 03/15)


_____________________________________________________________________________

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijema u državnu službu na neodređeno vrijeme

______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 17. veljače 2015. godine za sljedeća radna mjesta:

- radno mjesto pod rednim brojem 1. državni sanitarni inspektor u Odjelu za hranu i financiranje službenih kontrola hrane, Služba državne sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 2. viši državni sanitarni inspektor u Ispostavi Granični prijelaz Luka Rijeka, Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje, Služba granične sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

na testiranje dana 16. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ br. 81/13)
 4. Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 17. veljače 2015. godine za sljedeća radna mjesta:

- radno mjesto pod rednim brojem 3. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Zaprešić, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 4. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Kutina, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 5. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Virovitica, Područna jedinica-Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 6. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Split, Područna jedinica-Odjel za južnu Dalmaciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

na testiranje dana 17. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ br. 81/13)
 4. Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 6. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 02. veljače 2015. godine za sljedeća radna mjesta:

- radno mjesto pod rednim brojem 2. sanitarni inspektor u Ispostavi Karlovac, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 3. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Slunj, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 4. viši sanitarni inspektor u Ispostavi Osijek, Područna jedinica-Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

na testiranje dana 10. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ br. 81/13)
 4. Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 5. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja („Narodne novine“ br. 91/10)
 6. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 7. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 8. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13 i 153/13)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 02. veljače 2015. godine za sljedeća radna mjesta:

- radno mjesto pod rednim brojem 5. sanitarni inspektor u Ispostavi Donji Miholjac, Područna jedinica-Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 6. sanitarni inspektor u Ispostavi Pula, Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

- radno mjesto pod rednim brojem 7. sanitarni inspektor u Ispostavi Split, Područna jedinica-Odjel za južnu Dalmaciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo

na testiranje dana 12. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

1. Ustav Republike Hrvatske

Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08 i 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ br. 81/13)
 4. Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 5. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja („Narodne novine“ br. 91/10)
 6. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 7. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)
 8. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13 i 153/13)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 02. veljače 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 09. ožujka 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 07/09)


_____________________________________________________________________________

Natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - 23.2.2015.

_____________________________________________________________________________

Oglas za prijem službenika na određeno vrijeme 17.2.2015.

______________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 21. siječnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 1. viši upravni savjetnik u Službi za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici na testiranje dana 16. veljače 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 3. Zakon o ljekarništvu („Narodne novine“ broj 121/03, 35/08 i 117/08)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 21. siječnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. viši upravni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove na testiranje dana 17. veljače 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13 i 137/13)
 3. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“, broj 85/06, 150/08 i 71/10 )
 4. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 5. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 21. siječnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 3. viši stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu na testiranje dana 18. veljače 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o krvi i krvnim pripravcima („Narodne novine“ broj 79/06 i 124/11)
 2. Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji („Narodne novine“ broj 86/12)
 3. Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica („Narodne novine“ broj 144/12)
 4. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja („Narodne novine“ broj 144/12)
 5. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 21. siječnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 4. Viši sanitarni inspektor u Ispostavi Rovinj, Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo na testiranje dana 18. veljače 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o sanitarnoj inspekciji („Narodne novine“ br. 113/08, 88/10)
 2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08 i 43/09)
 3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“ br. 81/13)
 4. Zakon o hrani („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ br. 81/13 i 14/14)
 6. Zakon o kemikalijama („Narodne novine“ br. 18/13)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 21. siječnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 5. viši stručni savjetnik u Odjelu za provedbu postupaka javne nabave, Služba za javnu nabavu, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu na testiranje dana 19. veljače 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH)
 2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br. 10/12)
 3. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ br. 10/12)
 4. Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 10/2012)
 5. Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) („Narodne novine“ br. 06/12)
 6. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“ 6/12)
 7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 26/11, 12/12, 124/12 i 48/13)
 8. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13)
 9. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13 i 74/14)


_____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 21. siječnja 2015. godine za radno mjesto pod rednim brojem 6. stručni suradnik u Odjelu za provedbu strukturnih reformi, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Samostalni sektor za europske fondove i međunarodne projekte na testiranje dana 19. veljače 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita:

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 - OUSRH)
 2. Uredba o objavama javne nabave („Narodne novine“ br. 10/12)
 3. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ br. 10/12)
 4. http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/multilateralni-odnosi0/gosp-fin-institucije/
 5. http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/eu_projekti/europski_strukturni_i_investicijski_fondovi_esif
 6. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.- 2020. (http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/nacionalne_strategije/nacionalna_strategija_zdravstva)


_____________________________________________________________________________

Javni natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme - 3.2.2015.

_____________________________________________________________________________

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme - 18.12.2014.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 18. 12. 2014. godine za radno mjesto stručnog referenta - financijskog knjigovođe u Odjelu za računovodstvo i knjigovodstvo, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu, na testiranje dana 21. siječnja 2015. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za posebni dio ispita:

1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12)

2.Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14)

3. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14 i 143/14)

4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14)

5. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15)

___________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 17. 11. 2014. godine za radna mjesta sanitarni inspektor u Ispostavi Đakovo, Područna jedinica – Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo i sanitarni inspektor u Ispostavi Pakrac, Područna jedinica – Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, na testiranje dana 17. prosinca 2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za posebni dio ispita:

1. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09)

3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13)

4. Zakon o hrani (NN br. 81/13)

5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN br. 81/13)

6. Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13)

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja objavljenog 17. 11. 2014. godine za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za praćenje provedbe projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za europske fondove i međunarodne projekte, Ministarstvo zdravlja, na testiranje dana 10. prosinca 2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za posebni dio ispita

 1. Zakon o institucionalnom okviru za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova RH za razdoblje 2014.-2020. (NN 92/2014)
 2. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“( NN 107/2014)
 3. Twinning manual iz 2012. godine (http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/institution_building/2012/manual_may_2012.pdf),
 4. Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020
 5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14)
 6. internetska stranica Ministarstva zdravlja - programi i projekti


http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/eu_projekti

____________________________________________________________________________

Odluka o obustavi postupka prijma u državnu službu na određeno vrijeme

____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 43. Stručni suradnik u ranije Odjelu za računovodstvene i knjigovodstvene poslove, Služba za izvršenje državnog proračuna, razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola te računovodstvene i knjigovodstvene poslove, Sektor za proračun i financije, Uprava za pravne i financijske poslove, a sada Odjel za računovodstvo i knjigovodstvo, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, računovodstvo i knjigovodstvo, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 24.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

43. Odjel za računovodstvene i knjigovodstvene poslove, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 42. Stručni suradnik u ranije Odjelu za analizu izvršenja, Služba za državni proračun, analizu i decentralizirane funkcije, Sektor za proračun i financije, Uprava za pravne i financijske poslove, a sada Odjel za analizu izvršenja, Služba za državni proračun, analizu i decentralizirane funkcije, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 24.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

42. Odjel za analzu izvršenja, stručni suradnik
Oglas za prijem službenika u državnu službu na određeno vrijeme

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 40. Upravni referent u ranije Odjelu za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima RH, Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne i financijske poslove, a sada Služba za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo ministarstva, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 24.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

40. Odjel za zastupanje i suradnju s pravosud. tijelima RH, upravni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 39. Viši upravni referent u ranije Odjelu za praćenje propisa Europske unije, Služba za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne i financijske poslove, a sada Odjel za praćenje provedbe projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za Europske fondove i međunarodne projekte, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 24.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

39. Odjel za praćenje propisa EU, viši upravni refernt

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 38. Viši upravni referent u ranije Odjelu za normativne poslove, Služba za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne i financijske poslove, a sada Služba za normativne poslove, Glavno tajništvo ministarstva, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 24.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

38. Odjel za normativne poslove, viši upravni refernt

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 28. Upravni referent u ranije Ispostavi Sisak, Područna jedinica-Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 29. Upravni referent u ranije Ispostavi Osijek, Područna jedinica-Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 31. Upravni referent u ranije Ispostavi Pula, Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 32. Upravni referent u ranije Ispostavi Rijeka, Područna jedinica-Odjel za Istru i Primorje, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 33. Upravni referent u ranije Ispostavi Šibenik, Područna jedinica-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 34. Upravni referent u ranije Ispostavi Split, Područna jedinica-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 35. Upravni referent u ranije Ispostavi Dubrovnik, Područna jedinica-Odjel za južnu Dalmaciju, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju, 36. Stručni suradnik i 37. Upravni referent u ranije Odjel za Grad Zagreb, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Uprava za sanitarnu inspekciju a sada Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 21.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablicama.

28. Ispostava Sisak, upravni referent
29. Ispostava Osijek, upravni referent
31. Ispostava Pula, upravni referent
32. Ispostava Rijeka, upravni referent
33. Ispostava Šibenik, upravni referent
34. Ispostava Split, upravni referent
35. Ispostava Dubrovnik, upravni referent
36. Odjel za Grad Zagreb, stručni suradnik
37. Odjel za Grad Zagreb, upravni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 25. Administrativni tajnik u ranije Upravi za sanitarnu inspekciju, 26. Stručni referent u ranije Odjelu za zaštitu od zračenja, Služba državne sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju i 27. Upravni referent u Ispostavi Zračna luka Zagreb, Područna jedinica – Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku, Služba granične sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju a sada Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 20.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablicama.

25. Uprava za sanitarnu inspekciju, administrativni tajnik
26. Odjel za zaštitu od zračenja, stručni referent
27. Ispostava zračna luka Zagreb, upravni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 24. Stručni suradnik u Službi za transplantaciju i biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu dana 20.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

24. Služba za transplantaciju, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 23. Stručni suradnik u ranije Službi za inspekciju krvi, tkiva i stanica, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za zaštitu zdravlja, a sada Služba za inspekciju krvi, tkiva i stanica, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014. (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

23. Služba za inspekciju krvi, tkiva i stanica, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 22. Stručni suradnik u ranije Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za zaštitu zdravlja, a sada Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije. Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

22. Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 21. Stručni suradnik u ranije Službi za lijekove i medicinske proizvode Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja, a sada Služba za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

21. Služba za lijekove i medicinske proizvode, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 20. Stručni suradnik u ranije Odjelu za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Služba za javno zdravstvo, Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja, a sada Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo, za radno mjesto pod rednim brojem sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

20. Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 19. Viši stručni referent u ranije Odjelu za zdravstvene projekte i programe, Služba za javno zdravstvo, Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja, a sada Služba za zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

19. Odjel za zdravstvene projekte i programe, viši stručni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 18. Viši upravni referent u ranije Odjelu za zdravstvene ustanove i radnike specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, Služba za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja, a sada Služba za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

18. Odjel za zdravstv. ustanove i rednike spec.-konzil. i bolničke zdravstvene zaštite, viši upravni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 17. viši stručni referent u ranije Odjelu javnozdravstvene djelatnosti specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, Služba za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja a sada Služba za organizaciju stacionarne zdravstvene zaštite, Sektor za stacionarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za stacionarnu zdravstvenu zaštitu i inspekcijske poslove, sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 19.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

17. Odjel javnozdrav. djelatnosti spec.-konzil. i bolničke zdravstvene zaštite, viši stručni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto pod rednim brojem 14. viši stručni referent i 15. stručni referent u ranije Odjelu javnozdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu, Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja, Ministarstvo zdravlja i na radno mjesto pod rednim brojem 16. stručni suradnik u ranije Odjelu za zdravstvene ustanove i radnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu, Sektor za promicanje i zaštitu zdravlja, Uprava za zaštitu zdravlja, Ministarstvo zdravlja, a sada Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Ministarstvo zdravlja i Služba za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Ministarstvo zdravlja sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 18.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablicama.

14. Odjel javnozdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, viši stručni referent
15. Odjel javnozdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, stručni referent
16. Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u prim. zdrav. zaštiti, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto pod rednim brojem 12. viši stručni referent u ranije Odjelu za tehničke poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva, a sada Služba za tehničke poslove, i radno mjesto pod rednim brojem 13. viši informatički referent u ranije Odjelu za informatičke poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva, a sada Samostalna služba za informatičke tehnologije sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 17.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablicama.

12. Odjel za tehničke poslove, viši stručni referent
13. Odjel za informatičke poslove, viši informatički referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto pod rednim brojem 10. stručni referent i za radno mjesto pod rednim brojem 11. administrativni referent u Odjelu za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva, a sada sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014. godine, Služba za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na razgovor dana 14.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablicama

10. Odjel za opće poslove, stručni referent
11. Odjel za opće poslove, administrativni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto pod rednim brojem 8. viši stručni referent i za radno mjesto pod rednim brojem 9. stručni referent u Odjelu za stručne poslove, Služba za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva, a sada sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014. godine, Služba za službeničke odnose i stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na razgovor dana 13.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablicama.

8. Odjel za stručne poslove, viši stručni referent
9. Odjel za stručne poslove, stručni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto samostalnog upravnog referenta Odjel za ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva, a sada sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014. godine, Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva na razgovor dana 13.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu u tablici.

7. Odjel za ljudske potencijale, samostalni upravni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto pod rednim brojem 6. viši stručni referent u Odjel za reviziju provođenja službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i sigurnosti hrane dana 12.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, prema rasporedu u tablici.

6 Odjel za reviziju provođenja služ kontrol zdrav ispravnosti higijene i sigurnosti hrane viši stručni referent

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto pod rednim brojem 4. stručni suradnik ranije Služba za planiranje i pripremu javne nabave sada Odjel za planiranje i pripremu postupaka javne nabave, Služba za javnu nabavu, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu i radno mjesto pod rednim brojem 5. stručni suradnik ranije Služba za provedbu postupaka javne nabave, Samostalni sektor za javnu nabavu, a sada Odjel za provedbu postupaka javne nabave, Služba za javnu nabavu, Samostalni sektor za financijske poslove i javnu nabavu sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., (stupila na snagu 08. listopada 2014.) dana 12.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a prema rasporedu u tablicama.

4 Služba za planiranje i pripremu javne nabave stručni suradnik (2)
5 Služba za provedbu postupaka javne nabave stručni suradnik (2)

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u ranije Odjel za informiranje, prituže i predstavke, Samostalna služba za međunarodnu suradnju i informiranje, a sada sukladno novoj Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja KLASA: 022/03-14-03/103, URBROJ: 50301-04/12-14-2, od 25. rujna 2014., Samostalni odjel za odnose s javnošću na razgovor dana 11.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a prema rasporedu u tablici.

3. Odjel za inf. prit. i predstavke, stručni suradnik

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje za radno mjesto stručnog suradnika u Kabinetu ministra i radno mjesto administrativnog tajnika u Kabinetu ministra na razgovor dana 10.11.2014. u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a prema rasporedu u tablici.

Kabinet ministra, administrativni tajnik[1]
Kabinet ministra, stručni suradnik[1]

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja objavljenog 07. 10. 2014. godine u Narodnim novinama br. 119/14, na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja i Ministarstva uprave za radno mjesto stručni suradnik – vježbenik u Odjelu za informiranje, pritužbe i predstavke, Samostalna služba za međunarodnu suradnju, protokol i informiranje, Ministarstvo zdravlja, na testiranje dana 05. studenog 2014. godine u 08:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita

 1. Zakon o medijima („Narodne novine“ broj 59/04, 84/11 i 81/13)
 2. Zakon o el. medijima („Narodne novine“ broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)
 3. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13)
 4. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata RH („Narodne novine“ broj 83/14)
 5. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14)
 6. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09)
Javni natječaj, Odjel za informiranje, pritužbe i predstavke - vježbenik


Pozivaju se kandidati (koji ispunjavaju formalne uvjete) prijavljeni na Oglas za radno mjesto stručnog suradnika u Službu za planiranje i pripremu postupaka javne nabave, Samostalni sektor za javnu nabavu na testiranje dana 01.10.2014. s početkom u 9:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvori za provjeru znanja

Pozivaju se kandidati (koji ispunjavaju formalne uvijete) prijavljeni na Oglas za radno mjesto administrativnog referenta u Odjelu za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 22.09.2014. s početkom u 9:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb

Pravni izvori za provjeru znanja: Uredba o uredskom poslovanju „NN“ br. 7/09

Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Oglas za prijam stručnog suradnika
Oglas za prijam administrativnog referenta
Kabinet ministra, stručni suradnik[1]

____________________________________________________________________________

Pozivaju se kandidati, prijavljeni na Oglas KLASA: 112-03/14-01/97, URBROJ: 534-06-1-1/1-14-2 od 26. svibnja 2014. godine za radno mjesto državni sanitarni inspektor u Ispostavi Vukovar, Područna jedinica - Odjel za istočnu Hrvatsku, Služba granične sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju koji ispunjavaju formalne uvijete na testiranje dana 09. srpnja 2014. godine u 09:00 sati, u Ministarstvo zdravlja Ksaver 200a.

Pravni izvori za testiranje:

1. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

2. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09)

3. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 81/13)

4. Zakon o hrani (NN br. 81/13)

5. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN br. 81/13)

6. Zakon o kemikalijama (NN br. 18/13)

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijema u državnu službu na određeno vrijeme

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete iz Javnog natječaja objavljenog 21. 05. 2014. godine u Narodnim novinama br. 61/14, na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja i Ministarstva uprave za radno mjesto ekonoma u Odjelu za tehničke poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva, Ministarstvo zdravlja, na testiranje dana 11. lipnja 2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a

Pravni izvori za opći dio ispita:

 1. Ustav Republike Hrvatske


Pravni izvori za posebni dio ispita

1.Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Oglas za prijam službenika na određeno vrijeme
Prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu zdravlja
Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvijete iz Oglasa objavljenog dana 14. 05. 2014. za prijem namještenika u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto dostavljača u Odjel za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove, Glavno tajništvo ministarstva na testiranje dana 02.06.2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a.

Pravni izvor za testiranje je Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08, 48/10,74/11,80/13 i 158/13).

Pozivaju se kandidati s popisa

POPIS, Viši sanitarni inspektor (Ispostava Rijeka), USI
POPIS, Viši sanitarni inspektor (Odjel za Grad Zagreb), USI

na testiranje dana 06.05.2014. prema naznačenom terminu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja za radna mjesta 3. viši sanitarni inspektor (Ispostava Rijeka) i 4. viši sanitarni inspektor (Odjel za Grad Zagreb).

 

 

Pozivaju se kandidati s popisa

POPIS KANDIDATA I PRAVNI IZVORI ZA RADNO MJESTO Stručni suradnik UZZ

prijavljeni na Javni natječaj za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za provedbu strukturnih reformi, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za Europske fondove, strukturne reforme i međunarodne projekte, Uprava za zaštitu zdravlja da dođu na testiranje dana 23. travnja 2014. godine u 09:00 u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb

 

Pravni izvori i popis kandidata za radno mjesto zdravstveni inspektor

Pozivaju se kandidati s popisa u privitku prijavljeni na Javni natječaj za radno mjesto zdravstveni inspektor/ica

14.04.2014.POPIS zdravstveni inspektor UZZ

na testiranje dana 22.4.2014. u 9 sati u Ministarstvu zdravlja, Ksaver 200/a, Zagreb

 

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata DOSTAVLJAČ-TESTIRANJE 14.04.2014.

prijavljeni na Oglas za radno mjesto dostavljača u Odjelu za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove Glavno tajništvo ministarstva, na testiranje dana 14. travnja 2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja , Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvor za testiranje je Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“ br. 67/08, 48/10,74/11,80/13 i 158/13)

 

Pozivaju se kandidati s popisa

Viši sanitarni inspektor, Ispostava Slavonski Brod

na testiranje dana 01.04.2014. prema naznačenom terminu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, vezano za Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja za radna mjesta 1. viši državni sanitarni inspektor i 2. viši sanitarni inspektor.

Viši državni sanitarni inspektor, Odjel GMO

 

Pozivaju se kandidati s popisa 

Viši inspektor UZZ

da dođu na testiranje dana 31.03.2014. prema naznačenom terminu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, vezano za Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja za radno mjesto viši inspektor.

 

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata - vozač, Glavno tajništvo

da dođu na testiranje dana 28.03.2014. prema naznačenim terminima u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, vezano za Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 2. vozač.

 

Pozivaju se kandidati s popisa

POPIS KANDIDATA - vozač pratitelj.doc

da dođu na testiranje dana 25.03.2014. prema naznačenim terminima u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb, vezano za Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja za radno mjesto pod rednim brojem 1. vozač pratitelj.“

 

Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja

Javni natječaj za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja - veljača 2014
Javni natječaj za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Oglas za prijam namještenika u dražvnu službu na određeno vrijeme -24.ožujak
Popis kandidata-INTERVJU 24.04.2014.

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis osoba i pravni izvori za radno mjesto višeg državnog sanitarnog inspektora u Ispostavi Granični prijelaz Karasovići, Područna jedinica - Odjel za Dalmaciju

koji su se prijavili na Oglas

Pozivaju se kandidati sa slijedećeg popisa

Popis osoba za radno mjesto državni sanitarni inspektoru Odjelu za kemikalije i biocidne pripravke

da dođu na testiranje i intervju radi provjere znanja za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto državni sanitarni inspektor u Odjelu za kemikalije i biocidne prirpravke, Služba državne sanitarne inspekcije, Sektor državne i granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju dana 05.02.2014. u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb

Pozivaju se kandidati sa slijedećeg popisa:

Popis osoba i pravni izvori za radno mjesto viši sanitarni inspektor u Ispsotavi Ivanić Grad Područna jedinica -Odjel za središnju Hrvatsku

da dođu na testiranje i intervju radi provjere znanja za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto višeg sanitarnog inspektora u Ispostavi Ivanić Grad, Područna jedinica – Odjel za središnju Hrvatsku, Služba županijske sanitarne inspekcije, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju dana 04.02.2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlje, Ksaver 200a, Zagreb.

Pozivaju se kandidati s popisa u privitku da dođu na testiranje i intervju radi provjere znanja za prijem na neodređeno vrijeme za radno mjesto voditelja Odjela za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog upravljanje,Služba za izvršenje državnog proračuna, razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola te računovodstvene i knjigovodstvene poslove, Sektor za proračun i financije dana 03.02.2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlje, Ksaver 200a, Zagreb.

Popis osoba i pravni izvori za radno mjesto voditelja Odjela za izvršenje državnog proračuna i sustav financijskog upravljanja

Pozivaju se kandidati s popisa u privitku da dođu na testiranje i intervju radi provjere znanja za prijem na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši inspektor u Službi za inspekciju
krv, tkiva i stanice, Sektor za inspekcijske poslove, Uprava za zaštitu zdravlja dana 31.01.2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlje, Ksaver 200a, Zagreb.

Popis kandidata i pravni izvori zaradno mjesto viši inspektor u Službi za inspekciju krvi, tkiva i stanica

Pozivaju se kandidati s popisa u privitku da dođu na testiranje i intervju radi provjere znanja za prijem na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelja Odjela za koordinaciju i programiranje, Služba za pristupne i strukturne reforme, Sektor za europske fondove, strukturne reforme i međunarodne projekte dana 30.01.2014. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravlje, Ksaver 200a, Zagreb.

Pravni izvor i popsi osoba za radno mjesto voditelja Odjela za koordinaciju i programiranje
Oglas za prijam službenika na određeno vrijeme
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Pozivaju se kandidati prijavljeni na Oglas za prijem službenika u državnu službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja Službe za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu na testiranje dana 15. siječnja 2014. godine u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb s početkom u 09:00 sati.

Pravni izvori
Oglas za prijam službenika u državnu službi

Pozivaju se kandidati s popisa da prema navedenim terminima dana 29. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta:

- stručni suradnik u Odjelu za planiranje i pripremu (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 40.)

Popis kandidat za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za planiranje i pripremu (red. br. 40.)

- stručni suradnik u Odjelu za analizu izvršenja (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 41.)

popis kandidat za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za analizu izvršenja (red. br. 41.)

- stručni suradnik u Odjelu za računovodstvene i knjigovodstvene poslove (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 42.)

Popis kandidata za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za računovodstvene i knjigovodstvene (red. br.42)

Pozivaju se kandidati s popisa da prema navedenim terminima dana 28. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta:

- viši upravni  referenta u Odjelu za normativne poslove(redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 37.)

Popis kandidata za radno mjesto upravni referent u Odjelu za normativne poslove (red. br.37)

- višeg  upravnog referenta u Odjelu za praćenje propis Europske unije (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 38.)

Popis kandidata za radno mjesto viši upravni referent u Odjelu za pračenje propsia Europske unije (red. br. 38.)

- upravni referent u Odjelu za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima republike Hrvatske (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 39.)

popsi kandidata za radno mjesto upravni referent u Odjelu za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelim aRH (red. br.39)

Pozivaju se kandidati s popisa da prema navedenim terminima, dana 27. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta:

- upravnog referenta u Ispostavi Pula Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 28.)

POPIS KANDIDATA UPRAVNI REFERENT U ISPOSTAVI PULA (RED, BR.28)

- upravnog referenta u Ispostavi Rijeka Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 29.)

POPIS KANDIDATA UPRAVNI REFERENT ISPOSTAVA RIJEKA (red. br.29)

- upravnog referenta u Ispostavi Gospić Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 30.)

POPIS KANDIDATA UPRAVNI REFERENT ISPOSTAVA GOSPIĆ (red. br.30)

- upravnog referenta u Ispostavi Zadar Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 31.)

POPIS KANDIDATA UPRAVNI REFERENT ISPOSTAVA ZADAR(red. br.31)

- upravnog referenta u Ispostavi Šibenik Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 32.)

POPIS KANDIDATA UPRAVNI REFERENT ISPOSTAVA ŠIBENIK (red. br.32)

- viši stručni referenta u Odjelu za Grad Zagreb Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 34.)

POPIS KANDIDTA AVIŠI STRUČNI REFERENT U ODJELU Z AGRAD ZAGREB (RED.BR. 34.)

- viši upravni referenta u Odjelu za Grad Zagreb Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 35.)

popis kandidata za radno mjesto upravni referent u Odjelu za Grad Zagreb (red. br. 35.)

- stručni suradnik u Odjelu za Grad Zagreb Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 36.)

popis kandidata za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za Grad Zagreb (red. br. 36.)

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidat za radno mejsto upravni referent u Ispostavi Vukovar (red.br.27)
popis kandidat za radno mjesto upravni referent -Ispostava Karlovac(red.br.24)
Popis kandidata za radno mejsto upravni referent u Ispostavi Osijek (red.br.26)
Popis kandidata za radno mjesto upravni referent Ispostava Virovitica (red.br.25)

da prema navedenim terminima dana 26. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta:

- upravnog referenta u Ispostavi Karlovac Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 24.)

- upravnog referenta u Ispostavi Virovitica Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 25.)

- upravnog referenta u Ispostavi Osijek Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 26.)

- upravnog referenta u Ispostavi Vukovar Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 27.)

Pozivaju se kandidati s popisa

POPIS KANDIDATA za radno mjesto stručni suradnik u Odjelu za provedbu strukturnih reformi-red.br.18.

da prema navedenim terminima dana 25. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

- stručnog suradnika u Odjelu za provedbu strukturnih reformi (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 18.) ,

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata za radno mjesto administrativni tajnik -USI (red. br.21)
Popis kandidata za radno mjesto stručni referent u Odjelu za zaštitu od zračenja (red. br.22)
Popis kandidata za radno mjesto upravni referent-Ispostava Zračna luka Zagreb (red.br.23.)

da prema navedenim terminima dana 22. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radna mjesta:

-administrativnog tajnika u Upravi za sanitarnu inspekciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 21.)

- stručnog referenta u Odjelu za zaštitu od zračenja (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 22.) ,

- upravnog referenta u Ispostavi Zračna luka Zagreb (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 23.)

Pozivaju se kandidati s popisa

popis kandidata za radno mjestostručni suradnik u Službi za transplantaciju red. br.19.
popis kandidata za radno mjesto stručni suradnik u Službi za biomedicinu red.br.20

a prema navedenim terminima da dana 21. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika u Službi za transplantaciju (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 19.) , i za radno mjesto stručnog suradnika u Službi za biomedicinu (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 20.)

Pozivaju se kandidati s popisa

popis kandidata -stručni referent u Odjelu za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu (red. br.15)
Popis kandidata stručni suradnik u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite (red. br. 16.)
STRUČNI SURADNIK U ODJELU ZA ZADRAVSTVENE USTANOVE I RADNIKE U JAVNBOM ZDRAVSTVU( red. br. 14.)

da prema navedenim termina dana 20. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno  mjesto stručnog suradnika u Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Služba za javno zdravstvo, Uprava za zaštitu zdravlja (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 14.),radno mjesto stručnog referenta u Odjel za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Služba za javno zdravstvo, Uprav za zaštitu zdravlja (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 15.) i radno mjesto stručnog suradnika u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite(redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 16.)

Pozivaju se kandidati s popisa

POPIS KANDIDATA za radno mjesto administrativni tajnik u Kabinetu ministra red.br.2
Popis kandidata za radno mjesto stručni suradnik u Kabinetu ministra red.br.1.

da, prema navedenim terminima, dana 19. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno  mjesto stručnog suradnika u Kabinetu ministra (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 1.)  i za radno mjesto administrativni tajnik u Kabinetu ministra (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 2.)

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata - viši upravni referent u Odjelu za zdravstvene ustanove i radnike specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite redni broj 13
popis kandidata za radno mjesto stručni suradnik u Službi za inspekciju krvi, tkiva i stanica red.br.17

da, prema navedenim terminima, dana 18. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno  mjesto višeg upravnog referenta u Odjel za zdravstvene ustanove i radnike specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, Služba za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu Uprava za zaštitu zdravlja (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 13.), radno mjesto stručnog suradnika u Službi za inspekciju krvi, tkiva i stanica Upravi za zaštitu zdravlja(redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 17.)

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata za radno mjesto viši stručni referent u Odjelu javno zdravstven edjelatnosti primarne zdravstvene zaštite RED BR 11
popis kandidat za radno mjesto viši stručni referent u Odjelu javnozdravstvene djelatnosti specijalističko konzilijarne i bolničk ezdravstven ezašt

a prema navedenim termina da dana 18. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno  mjesto višeg stručnog referenta u Odjel javno zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, Služba za primarnu zdravstvenu zaštitu Uprava za zaštitu zdravlja (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 11.) , radno mjesto višeg stručnog referenta u Odjelu javnozdravstvene djelatnosti specijalističko- konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, Služba za specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu Uprav za zaštitu zdravlja(redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 12.)

Pozivaju se kandidati s popisa

POPIS KANDIDATA -viši stručni referent u Odjelu za tehničke poslove red.br.9
POPIS KANDIDATA -viši informatički referent u Odjelu za informatičke poslove red.br.10

a prema navedenim termina da dana 15. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno  mjesto višeg stručnog referenta u Odjelu za tehničke poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 9.) i radno mjesto višeg informatičkog referenta u Odjelu zainformatičke poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 10).

Pozivaju se kandidati s popisa

popis kandidata -stručni referent u Odjelu za opće poslove red.br.7
POPIS KANDIDATA-administrativni referent u Odjelu za opće poslove red.br.8

a prema navedenim termina da dana 14. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno  mjesto stručnog referenta u Odjelu za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 7.) i radno mjesto administrativnog referenta u, Odjelu za opće poslove, Služba za opće, tehničke i informatičke poslove Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 8).

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata -viši stručni referent u Odjelu za stručne poslove (5)
Popis kandidata -stručni referent u Odjelu za stručne poslove (6)

a prema navedenim termina  da dana 13. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto višeg stručnog referenta u Odjelu za stručne poslove, Služba za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 5.) i radno mjesto stručnog referenta u Odjelu za stručne poslove, Služba za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 6).

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata za radno mjesto samostalnog upravnog referenta u Odjelu za ljudske potencijale

a prema navedenim termina  da dana 12. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto samostalnog upravnog referenta u Odjelu za ljudske potencijale, Služba za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo ministarstva (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 4.)

Pozivaju se kandidati s popisa

SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU NABAVU-POPIS KANDIDATA

da, prema navedenim termina,  dana 11. studenog 2013. godine dođu u Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb radi provedbe intervjua za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika u Službi za planiranje i pripremu javne nabave, Samostalni sektor za javnu nabavu (redni broj radnog mjesta u Javnom pozivu 3.)

Pozivaju se kandidati s popisa

Popis kandidata za testiranje pod rednim brojem 1. stručni savjetnik

koji su se prijavili na Oglas za prijam na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja na radno mjesto pod rednim brojem 1. stručni savjetnik (1 izvršitelj/ica) u Službi za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu, da se odazovu testiranju koje će se održati u Ministarstvu zdravlja, Ksaver 200a, dana 04. studenoga 2013. godine u 9,00 sati.

14 10 2013 ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA
04 09 2013 ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA-II
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu na određeno vrijeme
POPIS KANDIDATA ZA USI I PRAVNI IZVORI
26.08.2013. JAVNI POZIV STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Plan prijema na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za 2013. godinu

Plan prijema na stručno osposobljavanje u Ministarstvu zdravlja za 2013.
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravlja
Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme
popis kandidata i pravni izvori za radna mjesta 2,3,4,5,7,8,9,10
Popis kandidata za testiranje pod rednim brojem 1. viši farmaceutski inspektor