Uredbe i direktive

  • Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor (NN 33/13)
Sigurnost hrane
Duhan i duhanski proizvodi
Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1735 od 24. rujna 2015. o točnom položaju općeg upozorenja i informativne poruke na duhanu za samostalno motanje koji se stavlja na tržište u vrećicama
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1735&from=HR
 
Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2183 od 24. studenoga 2015. o uspostavi zajedničkog formata za obavješćivanje o elektroničkim cigaretama i spremnicima za ponovno punjenje
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D2183&from=HR
 
Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/2186 od 25. studenoga 2015. o uspostavi formata za podnošenje i stavljanje na raspolaganje informacija o duhanskim proizvodima
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D2183&from=HR
 
Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/586 od 14. travnja 2016. o tehničkim standardima za mehanizam za ponovno punjenje elektroničkih cigareta
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D0586&from=HR
Kibernetička sigurnost

DIREKTIVA (EU) 2016/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. srpnja 2016. o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1148
 
Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 68/2018)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_68_1399.html
 
Obogaćena hrana i dodaci prehrani
Prehrambeni aditivi, arome i enzimi
Hrana za specifične skupine
GMO i nova hrana
Uvoz hrane iz trećih zemalja
Kemikalije i biocidni pripravci
Predmeti opće uporabe