Kemikalije i biocidni pripravci

Nakon 1. lipnja 2017. godine smjese moraju biti razvrstane, označene i zapakirane isključivo prema Uredbi CLP. Više na stranicama: ECHA – CLP 2017 i Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (HZTA)
Rok za predregistraciju prema Uredbi REACH istekao je 31. svibnja 2017. godine. Više na stranicama: ECHA – REACH 2018 i letku: Registrirajte svoje kemikalije
Osnovne obvezujuće uredbe za kemikalije i biocidne pripravke su:
Uredba REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals)

Uredba CLP (Classification, Labelling and Packaging) Uredba BPR (Biocidal Products Regulation) Uredba PIC (Prior Informed Consent procedure)  
Nacionalne službe za pomoć:
            https://echa.europa.eu/hr/-/croatia-heldesk
            helpdesk-reach@miz.hr (Ministarstvo zdravstva – odredbe Uredbe REACH)
            biocidi@miz.hr (Ministarstvo zdravstva – odredbe Uredbe BPR)
            hzt@hzt.hr (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping – odredbe Uredbe CLP)
            broj telefona za izvanredna stanja: 01 / 2348 - 342
            (Centar za kontrolu otrovanja - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2)
 
Dodatne informacije možete pronaći i na sljedećim stranicama:
            Europska agencija za kemikalije (EHCA) - https://echa.europa.eu/hr/
            Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA) - http://www.hzt.hr/
            EUR-Lex stranice (zakonodavstvo EU)
            http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr
 
OBAVIJEST za proizvođače, distributere i daljnje korisnike

REF-5 projekt (REACH–EN-FORCE)
U tijeku je operativna faza koordiniranog projekta Europske agencije za kemikalije (ECHA-e) o nadzoru nad prosljeđivanjem informacija o opasnim kemikalijama.
Koordiniranim projektom ECHA-e naziva REF-5 predviđeno je da se tijekom 2017. godine u svim državama članicama EU obave inspekcijski nadzori s ciljem kontrole prosljeđivanja informacija uz i niz lanac opskrbe, a koje se odnose na opasne tvari za koje je potrebna izrada scenarija izloženosti (tvari koje su proizvedene ili uvezene u količinama od najmanje 10 tona godišnje-čl. 14. st. 4. Uredbe REACH). Nadzori će obuhvaćati uvide u proširene sigurnosno-tehničke listove tj. STL-ove uz koje su priloženi scenariji izloženosti za identificirane uporabe. Svrha izrade i uporabe scenarija izloženosti trebala bi biti provođenje utvrđenih mjera upravljanja rizicima za konkretne radne postupke (uporabe) kako bi se iz smanjila izravna izloženost radnika na mjestu rada te neizravna izloženost ljudi i segmenata okoliša određenoj tvari za koju je izrađen scenarij. Nadzor će obuhvaćati tvrtke koji su izravni dobavljači tvari (proizvođači, uvoznici), daljnji korisnici, distributeri ili krajnji korisnici, a obaviti će se ovisno o količini proizvedene ili korištene tvari te svojstvima tvari.
Osnovne odredbe Uredbe REACH koje se odnose na predmetni projekt su:
  • čl. 14., 31-32., 34-39.,
  • prilog I. (izrada izvješća o kemijskoj sigurnosti/scenarija izloženosti za identificirane uporabe),
  • prilog II. (zahtjevi za sastavljanje sigurnosno-tehničkih listova).

Više informacija može se pronaći na ECHA-linku:
https://echa.europa.eu/-/chemical-safety-for-workers-targeted-by-next-eu-enforcement-project(REF-7/REACH–EN-FORCE)
Projekt pregleda sukladnosti s obvezama registracije prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006.)- /tzv. REACH Uredba/ na nacionalnoj i razini EU
 
Tijekom 2019. godine na razini Europske unije će se provoditi projekt koordiniran od strane nacionalnih koordinatora vezano uz inspekcijske preglede usmjerene na usklađenost s obvezama zadnjeg roka za registraciju tvari 31. svibnja 2018. godine prema REACH Uredbi u državama članicama Europske unije.
U projektu će sudjelovati 31 zemlja (EU i EEA zemlje) u suradnji s nadležnim tijelima za carinu s ciljem provjere uvoza tvari.
Osnovni cilj projekta je osiguravanje inspekcijske kontrole nad uvoznicima i proizvođačima tvari koji su imali obvezu registracije tvari prema posljednjem roku za registraciju u svibnju 2018. godine.
Kontrolira će obuhvatiti uvoz i proizvodnju registracije tvari  svih količina s naglaskom na količine od  1 do 100 tona. Naime, 31. svibnja 2018. godine istekao je posljednji  rok za registraciju tvari za  količine od  1 do 100 tona. Osim, same registracije tvari provjeravati će se i sukladnost registracijskog dosjea s ostalim obvezama koje između ostaloga uključuju i potrebu redovitog ažuriranja dosjea.
Nadalje, inspekcijski nadzori će uključivati pregled jeli određena tvar registrirana kao tvar ili intermedijer te udovoljava li  definiciji  intermedijera i proizvodi li se i koristi u strogo kontroliranim uvjetima. Isto tako provjeravati će se registracija monomera u polimerima.
Osnovne odredbe Uredbe REACH koje se odnose na predmetni projekt su:
Članci 3., 5., 6., 7., 8, 10., 12, 17., 18. i 22 te Prilozi VI-XI.
Izvješće o provedi i rezultati projekta biti će dostupno  u zadnjem kvartalu 2020. godine na mrežnim stranicama ECHA-e.
Dodatne informacije o Projektu možete naći na mrežnim stranicama ECHA-e:
https://echa.europa.eu/hr/-/upcoming-inspections-to-check-compliance-with-reach-registration-obligations.


(BEF-1 )
Projekt pregleda sukladnosti s obvezama registracije prema Uredbi (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda  (SL L 167, 27.6.2012.)- /tzv. BPR Uredba/ na nacionalnoj i razini EU
 
Tijekom 2019. godine na razini Europske unije će se provoditi projekt koordiniran od strane nacionalnih koordinitora vezano uz inspekcijske preglede usmjerene na usklađenost i podizanje javne svijesti istraživanjem i provođenjem različitih  pravnih odredbi Uredbe BPR, a najvažnije su one  navedene u člancima 3., 58., i 94.,  s naglaskom na zakonitoj  prisutnosti aktivnih tvari u tretiranim proizvodima i ispravnom  i potpunom označavanju tretiranih proizvoda.
BPR Uredba stupila je na snagu u rujnu 2013. godine, a obvezujuća je za sve države članice Europske unije kojom su definirane odredbe koje se odnose na proizvode tretirane biocidnim proizvodima.
Izvješće o provedi i rezultati projekta biti će dostupno  u zadnjem kvartalu 2020. godine na mrežnim stranicama ECHA-e.