Zaštita od buke

Zakonom o zaštiti od buke („Narodne novine", br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16 i 114/18) utvrđuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetanje bukom, osobito:
– utvrđivanje izloženosti buci na način da se izrađuju karte buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolišu,
– osiguravanje dostupnosti podataka o buci okoliša i
izradu akcijskih planova koji se temelje na podacima korištenim u izradi karata buke.
 
Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti.
Inspekcijski nadzor nad primjenom navedenog Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

Kada jedinice lokalne samouprave odlukama predstavničkih tijela odnosno aktom nadležnog tijela općine, grada ili Grada Zagreba omogućavaju održavanje javnih manifestacija ili odobravaju registriranim ugostiteljskim objektima uporabu elektroakustičkih uređaja na otvorenom prostoru nakon 24 sata, nadzor nad prethodno navedenim odlukama i aktima u nadležnosti je Komunalnih redarstva tih jedinica lokalne samouprave koji poduzimaju upravne i prekršajne mjere.
 
Buka okoliša je neželjen ili po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskome prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, uključujući buku koju emitiraju: prijevozna sredstva, cestovni promet, pružni promet, zračni promet, pomorski i riječni promet kao i postrojenja i zahvati za koje se prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša pribavlja rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, odnosno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke (cestovni, željeznički, zračni promet i industrija, uključujući pripadajuću infrastrukturu te objekte za šport i rekreaciju i posebno objekte i područja posebno osjetljiva na buku (bolnice, škole, vrtići, tiha područja i sl.).

Akcijski planovi su planovi koji se izrađuju radi upravljanja bukom okoliša i njezinim štetnim učincima, a uključuju mjere zaštite od buke.
 
Obvezu izrade strateških karata buke i akcijskih planova koja proizlazi iz Zakona imaju:
  • naseljena područja (aglomeracije) s više od 100.000 stanovnika
  • glavne ceste s više od 3.000.000 prolaza vozila godišnje
  • glavne željezničke pruge s više od 30.000 prolaza vlakova godišnje i
  • glavne zračne luke s više od 50.000 operacija (uključujući uzlijetanja i slijetanja) godišnje  

Strateške karte buke i akcijski planovi sastavni su dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske (ISZO) i čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš.
 
Način izrade i sadržaj karata buke i akcijskih planova te način izračuna dopuštenih indikatora buke propisane su Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke ("Narodne novine", br. 75/09, 60/16 i 117/18).