Natječaji 2012. godine

Poziv za udruge - OVISNOSTI

Predmet ovoga Poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu koji je u Državnom proračunu raspoređen u razdjelu Ministarstva zdravlja za projekte udruga s područja prevencije ovisnosti.
Rok za podnošenje prijava projekata iz područja ovisnosti za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu je 07. svibnja 2012. godine.
 

Poziv za udruge koje pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih i kroničnih bolesti

Predmet ovoga Poziva je raspodjela dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu koji je u Državnom proračunu raspoređen u razdjelu Ministarstva zdravlja za projekte udruga koje pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih i kroničnih bolesti.
Rok za podnošenje prijava projekata iz područja psihosocijalne podrške za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu je 07. svibnja 2012. godine.
 
Popis odobrenih projekata udruga koje djeluju u području psihosocijalne potpore oboljelima od malignih i kroničnih bolesti
Poziv za jednokratne potpore - ZDRAVSTVO

Prijave na ovaj Poziv mogu se podnositi u DVA ROKA:
prvi rok: od 05. travnja do 07.svibnja 2012. godine
drugi rok: od 1.rujna do 01.listopada 2012. godine
 
Popis odobrenih jednokratnih potpora udrugama s područja zdravstva
Rezultati Poziva za jednokratne potpore - 2. rok prijave
 
Poziv za udruge iz područja ZDRAVSTVA

Sukladno ovom Pozivu, udruge mogu pripremiti prijavu za jednu financijsku potporu projektima čija je provedba ograničena na jednu godinu. Rok za podnošenje prijava projekata iz područja zdravstva za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, je 07. svibnja 2012. godine.
 
Popis odobrenih projekata iz područja zdravstva
NAJČEŠĆA PITANJA 2012.
 1. Kada uz natječajnu dokumentaciju prilažemo original Izvatka iz Registra udruga, da li mora biti ovjeren kod javnog bilježnika?

  Uz natječajnu dokumentaciju prilažete ili original Izvatka iz Registra udruga ili presliku Izvatka koja mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Dakle, original Izvatka iz Registra udruga ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.

   

 2. Na koje udruge se ne odnosi kriterij naveden u točki 2.1.1.2. Poziva za prijavu projekata koji onemogućuje prijavu udrugama "čija primarna djelatnost nije iz područja zdravstva"?

  Navedeni kriterij ne odnosi se na udruge čije je djelovanje primarno vezano za područje zdravstva po prioritetnim područja navedenim u Pozivu, a što je vidljivo iz Statuta udruge.

   

 3. Da li udruga koja djeluje u području zdravstvu može prijaviti jedan (1) projekt za područje zdravstva i jedan (1) za područje ovisnosti?

  Ako udruga aktivno i kontinuirano djeluje na području zdravstva i na području ovisnosti godinu dana može prijaviti jedan (1) projekt za područje zdravstva te jedan (1) projekt za područja ovisnosti različite projekte

   

 4. Možete li pojasniti pitanje iz Uputa za prijavu projekta s područja zdravstva, 4.5. Opišite ukratko na koji način će rezultati projekta koje predlažete u zajednicama u kojima ćete provoditi projekt ili znanja i stavove javnosti i drugih u svezi s projektnim aktivnostima?

  Vezano za pojašnjenje točke 4.5. u Obrascu za prijavu projekata traže se podaci o načinu na koji  će projekt utjecati na znanja i stavove zajednice u kojoj se provodi.

   

 5. Da li je dopušteno natječajnu dokumentaciju, po svim pravilima i uvjetima natječaja (pakirano u jednoj kuverti), dostaviti osobno u Ministarstvo i urudžbirati ili je jedina mogućnost slanja natječajne dokumentacije - poštom?

  Sukladno Uvjetima Poziva prijave treba-može se dostaviti osobno ili poslati (isključivo poštom) na adresu:

  MINISTARSTVO ZDRAVLJA

  Uprava za zaštitu zdravlja

  10 000 ZAGREB, Ksaver 200a

   

 6. U koliko primjeraka treba dostaviti obrasce 1., 2. i 3. za prijavu projekta iz područja zdravstva?

  Na navedeni Poziv potrebno je dostaviti izvornik i 4 preslike prijedloga projekta. 

   

 7. Može li se u jednokratnoj potpori za aktivnost jačanje kapaciteta udruge prijaviti sufinanciranje postotka plaća zaposlenih koje su 25%,odnosno 50% financirane iz drugih izvora?

  U okviru ovoga Poziva udruge mogu tražiti sufinanciranje dijela troškova za plaće zaposlenika što uključuje:

  Trošak osoblja koje radi, odnosno koje je angažirano na provedbi planirane/ih aktivnosti udruge, a koji odgovara stvarnim plaćama uvećanim za doprinose na plaću i druge troškove koji se odnose na plaću. Plaće i troškovi ne smiju premašiti one koje korisnik ili njegovi partneri, ovisno o slučaju, inače plaćaju, a moraju biti realno procijenjene u skladu sa sposobnostima udruge i u skladu s prosječnim plaćama u Republici Hrvatskoj u sličnim djelatnostima.  Plaće i honorari suradnika ne smiju prelaziti one koji su aktualni na tržištu.

   

 8. Da li se udruga može prijaviti s dva različita projekta na dva različita Poziva?

  Udruga može dostaviti po jednu prijavu za svaki objavljeni Poziv ukoliko su aktivnosti različite. Dakle, udruga može prijaviti dva različita projekta na dva različita Poziva. Udruga ne može dostaviti dva projekta na isti Poziv.

   

 9. Mogu li neki od članova udruge biti voditelji i izvršitelji projektnih aktivnosti i biti isplaćeni po Ugovoru o djelu ili Ugovoru o autorskom honoraru ili je za voditelja i izvršitelje projektnih aktivnosti nužno angažirati isključivo vanjske suradnike?

  Odluka o izboru voditelja i izvršitelja projektnih aktivnosti je na udruzi uz poštivanje pozitivnih zakonskih propisa po pitanju sklapanja ugovora o djelu/autorskom honoraru. 

   

 10. Može li se na upravo objavljenom natječaju za prijavu projekata udruga iz područja zdravstva, prijaviti kao partner na projektu udruga kojoj osnovna djelatnost nije na području zdravstva?

  Na natječaj se može prijaviti isključivo udruga s područja zdravstva kao nositelj projekta. Suradnju s drugim udrugama i način na koji će ta suradnja biti ostvarena ovisi o odlukama udruge koja je nositelj projekta. U slučaju da surađujete s drugim udrugama sredstva koja se osiguravaju iz ovog natječaja ne mogu se transferirati drugoj udruzi. (nema podugovaranja s drugim udrugama). 

Izvješća 2012.