Pravni propisi

ZAKONI:

  • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka USRH br.:U-I-1678/2013)


PODZAKONSKI  AKTI  TEMELJEM  ZAKONA  O JAVNOJ NABAVI :

  • Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (Narodne novine br. 10/2012)
  • Uredba o objavama javne nabave (Narodne novine br. 10/2012)
  • Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 10/2012)
  • Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (Narodne novine br. 06/2012)


OSTALI RELEVANTNI PRAVNI PROPISI:

  • Zakon o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine br. 26/2011, 12/2012 i 48/2013 - Pročišćeni tekst)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/2013)
  • Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013 i 127/2013)