Profil Naručitelja

PROFIL NARUČITELJA
Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
Ksaver 200 a
10000 Zagreb
Matični broj naručitelja: 2830396
OIB naručitelja: 88362248492
e-mail: