ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA IZRADU I PRAĆENJE NACIONALNOG PROGRAMA ZA PROBIR NA PORODIČNU HIPERKOLESTEROLEMIJU

 1. akademik Davor Miličić, Klinički bolnički centar Zagreb, predsjednik
 2. akademik Željko Rainer, Klinički bolnički centar Zagreb, član
 3. prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med. spec., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 4. doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med. spec., Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, članica
 5. prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 6. prim. dr. sc. Verica Kralj, dr. med. spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, članica
 7. prim. Marija Posavec, dr. med. spec. školske medicine, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 8. prim. Nataša Dragaš-Zubalj, dr. med. univ. spec. sanit. publ. spec. školske medicine, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 9. doc. prim. dr. sc. Željka Karin, dr. med. spec., Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, članica
 10. Ines Balint, dr. med. spec., Ordinacija opće medicine Ines Balint, dr. med., članica
 11. Ivana Delić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine, Hrvatska komora medicinskih biokemičara, članica
 12. Mirjana Kolarek-Karakaš, dr. med. spec. pedijatar, Hrvatsko društvo za socijalnu pedijatriju, članica
 13. dr. sc. Miroslav Hanževački, dr. med. spec., Dom zdravlja Zagreb-Zapad, član
 14. Maja Vajagić, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 15. Dunja Skoko-Poljak, dr. med., Ministarstvo zdravstva, članica
 16. Sanjica Kiš, struč. spec. oec., Ministarstvo zdravstva, članica
 17. Višnja Antolković Ilić, dipl. inf., Ministarstvo zdravstva, članica
 18. Tatjana Bekić, dr. med. mag. univ. admin. sanit., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica

Odluka-Povjerenstvo-Nacionalni program za probir na porodičnu hiperkolesterolemiju


Odluka o izmjeni Odluke-Nacionalni program-hiperkolesterolemija


Odluka o izmjeni Odluke-Povjerenstvo-Nac. program-hiperkolesterolemija


 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke