Zakonodavstvo na razini Europske Unije

·         Propisi o maksimalnim dopuštenim količinama kontaminanata :
 „Maksimalno dopuštene količine kontaminanata na razini Europske Unije su harmonizirane i primjenjuju se na jestivi dio hrane stavljene na tržište zajednice kao i na hranu koja se uvozi u Zajednicu. Uredba koja uređuje ovo područje je Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o najvećim dopuštenim količinama kontaminanata u hrani (SL L 364, 20. 12. 2006.), sa svim izmjenama i dopunama koju možete naći ovdje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1508499429988&uri=CELEX:02006R1881-20170728
- Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. kojom se utvrđuju postupci Zajednice u vezi s kontaminantima u hrani (SL L 37, 13. 2. 1993.): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1508500508784&uri=CELEX:01993R0315-20090807
 
-     Propisi za uzimanje uzoraka pojedinih kontaminanata i metode njihovog određivanja: 
 
„ Ovisno o vrsti kontaminanta koji se uzorkuju kao i metode analize istih primjenjuje se na razini Zajednice niz različitih Uredbi koje možete naći ovdje:
 
·         Uredbe Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe obavljanja službenih kontrola razina mikotoksina u hrani (SL L 70, 9. 3. 2006.), sa svim izmjenama i dopunama: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1508499638254&uri=CELEX:02006R0401-20140701
·         Uredbe Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu razina elemenata u tragovima i procesnih kontaminanata u hrani (SL L 88, 29. 3. 2007.), sa svim izmjenama i dopunama: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1508499701523&uri=CELEX:02007R0333-20160506
·         Uredba Komisije (EZ) br. 1882/2006 od 19. prosinca 2006. kojom se utvrđuju metode uzimanja uzoraka i analize za potrebe vršenja službenih kontrola razina nitrata u određenim prehrambenim proizvodima (SL L 364, 20. 12. 2006.): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1508499815646&uri=CELEX:32006R1882
·         Uredba Komisije (EU) 2017/644 оd 5. travnja 2017. o metodama uzorkovanja i analitičkim metodama za kontrolu količina dioksina, dioksinima sličnih PCB-ova i PCB-ova koji nisu slični dioksinima u određenoj hrani i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 589/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1508499901388&uri=CELEX:32017R0644
 
·         Preporuke za kontaminante čije razine nisu na razini zajednice propisane kroz maksimalno dopuštene količine:
 
„Postoji niz kontaminanata koji nemaju propisane maksimalne dopuštene količine, ali koji mogu u povišenim koncentracijama predstavljati rizik za zdravlje. Ponekad za te kontaminante nema dovoljnih podataka o pojavnosti te se traže pojačane aktivnosti ili nema još razvijenih metoda analize ili nema podataka je li moguće dobrom proizvođačkom praksom smanjiti njihove razine, a ponekad su zbog cijelog niza razloga uvršteni u preporuke o praćenju koje također možete naći ovdje: http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/index_en.htm