Duhan

OGRANIČAVANJE UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA
 
  • Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom ( NN – MU br. 3/08)
  • Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda ( NN br. 125/08 i 55/09 – ispravak i 119/09)
  • Pravilnik o sadržaju podataka o svim sastojcima i njihovim količinama po vrsti i tipu koji se koriste u proizvodnji duhanskih proizvoda te o načinu informiranja javnosti ( NN  br. 39/09)