Zakon o provedbi Uredbe PIC 091213

Javna rasprava  za Zakon o Uredbi PIC  sa zainteresiranom javnošću provest će se dana 16.01. 2014. od 14,00 do 16,00 u sobi 304. Uprava za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja.

Primjedbe, prijedlozi ili pitanja u vezi s prijedlogom predmetnog propisa dostavljaju se Biserki Gregurek, dipl.iur, na e-mail adresu biserka.gregurek@miz.hr do naznačenog roka.

Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe PIC_091213 26,75 kB